ใบสมัครงาน(Application Form)
 
  สมัครงานตำแหน่ง(Position apply for):
  เงินเดือนที่ต้องการ(Expect Salary):  
  คำนำหน้า(Title):
  ชื่อ(Name):
  นามสกุล(Surname):
  เพศ(Sex):
  สถานะ(Status):
  อายุ(Age):ุ
  เชื้อชาติ(Race):
  ศาสนา(Religion):
  สัญชาติ(Nationality):
  น้ำหนัก(Weight):
  ส่วนสูง(Height):
  ที่อยู่ปัจจุบัน(Address) :
   
  โทรศัพท์(Home Tel. No.):
  โทรศัพท์มือถือ(Mobile No.):
  อีเมลล์(E-mail Address):
  ความสามารถภาษาอังกฤษ(Language Ability in English):
 
Spoken__
 
Written__
 
Listening__
  ความสามารถภาษาไทย(Language Ability in Thai):
 
พูด__
 
เขียน....
 
ฟัง....
  ความสามารถด้านภาษาอื่นๆ(Other languages)
   
  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์(Computer skill)
 
Word__
 
Excel__
 
Internet__
 
Others__
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ(Any other special skills)
 
อิเล็คทรอนิค(Electronics)__
 
ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์
(Computer Hardware)__
 
อื่นๆ(Others)__
 
 ประวัติการศึกษา(Educational Background)
  
 
ระดับการศึกษา(Level)
จาก(From)
Month/Year
ถึง(To)
Month/Year
สถาบันการศึกษา(School)
วุฒิการศึกษา/สาขา
(Certificate/Major)
  มัธยมศึกษา(High School)
  อาชีวะศึกษา(Polytechnic) 
  มหาวิทยาลัย(University)
  อื่นๆ(Others)
 
ประวัติการทำงาน(Employee History)
 
จาก(From)
Month/Year
ถึง(To)
Month/Year
สถานที่ทำงาน
(Company)
ตำแหน่ง
(Position)
ที่ตั้ง
(Address)
เบอร์โทรศัพท์
(Telephone)
สาเหตุที่ออก
(Reason forleaving)
 
บุคคลอ้างอิง (อย่างน้อย 2 รายชื่อ) Reference(at least 2)
 
ชื่อ
(Name)
สถานที่ทำงาน
(Company)
ตำแหน่ง
(Position)
ที่ตั้ง
(Address)
เบอร์โทรศัพท์
(Telephone)
E-mail Address
 
     
เอกสารแนบการสมัคร (Attachment files)
  Attach photo (Optional*)
แนบรูปถ่าย
  Attach copy of ID Card (Optional*)
แนบสำเนาบัตรประชาชน
  Attach copy of Housing Certificate (Optional*)
แนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  Attach transcript of your last degree (Optional*)
แนบสำเนาใบสำคัญการศึกษาสูงสุด
  Attach reference letter (Optional*)
แนบจดหมายรับรองงาน
  Attach other document to support your application(Optional*)
เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

(Optional*): หมายถึงท่านสามารถส่งเอกสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ แต่อย่างไรก็ตามกรุณานำสำเนามาเพื่อการสัมภาษณ์ด้วย
It is optional to attach these documents on the internet form. However, please bring copies of these documents to your interview.